Tuyển sinh

Mức học phí Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2020 - 2021 đối với hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học

05/07/2021

Theo Quyết định số 622/QĐ-MĐC ngày 15/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học như sau:

Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên HUMG

17/03/2021

Theo quyết định số 2662/QĐ-MĐC ngày 22/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất, mức học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đang học tại Nhà trường như sau:

Mức thu học phí năm học 2020 - 2021 đối với đào tạo trình độ đại học chính quy

16/07/2020

Theo Quyết định số 623/QĐ-MĐC ngày 16/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với đào tạo trình độ Đại học chính quy như sau:

Mức học phí Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2019 - 2020

15/05/2020

Theo Quyết định số 847/QĐ-MĐC ngày 01/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định mức học phí năm học 2019 - 2020 đối với đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau: