Đào tạo chứng chỉ ngắn hạn Sau đại học

20/04/2020

THÔNG BÁO VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC 1. Mục đích Cập nhật, bồi dưỡng kiến thức thực tiễn và nâng cao kỹ thuật và hiệu quả điều hành, quản lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các lĩnh vực Mỏ, Địa Chất, Trắc Địa, Dầu Khí, Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Xây dựng và Môi trường. 2. Đối tượng áp dụng Lãnh đạo các tổ chức, chủ các doanh nghiệp, các cán bộ phụ trách trong các lĩnh vực Mỏ, Địa Chất, Trắc Địa, Dầu Khí, Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Môi trường, sinh viên các chuyên ngành đang học năm thứ 4 và năm thứ 5 của trường Đại học Mỏ - Địa chất và tất cả các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 3. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sau đại học - Bồi dưỡng các chuyên đề sau đại học - Đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề 4. Các lĩnh vực chuyên môn đào tạo, bồi dường kiến thức sau đại học được tổng hợp trong các phụ lục kèm theo thông báo này.

Tải về tại đây